Over ons

De organisatie is in handen van een groep verontruste burgers uit de omgeving van Nijmegen.

Anno 2022 staat de vrijheid van meningsuiting in de westerse wereld, waaronder dus ook in Nederland, zwaar onder druk. Big Government en Globel Corporate Business vormen een extreem machtig machtsblok, dat vrijwel alle nationale en internationale publieke- en maatschappelijke organisaties, corporate business, Non Govermentele Organisaties (NGO’s) en global charities controleert. Hierdoor beheersen zij in belangrijke mate het geldsysteem (banken, verzekeraars, investeringsmaatschappijen, etc.), de wetgevende macht (politiek), de uitvoerende macht (het ambtelijk apparaat), de rechtelijke macht, de media (nieuws & opinie op TV, in kranten en magazines en de social media), de zorgsector, de onderwijs en wetenschapssector, de arbeidsmarkt in brede zin (bron van inkomsten) en vele andere bepalende factoren binnen de maatschappij. Het gevolg van dit alles is dat deze ‘globale elite’ op een ongekende manier het denken en het doen van de gewone burgers in de desbetreffende landen bepaalt en daarmee hun levens beheerst.

Visie Uit je QRitisch

Een belangrijke factor om mensen hun vrijheid en autonomie weer terug te geven is hen te voorzien van pluriforme opinies en perspectieven op de gebeurtenissen en achtergronden daarvan in de wereld, zodat zij zelf aan waarheidsvinding kunnen doen en tot een eigen weloverwogen mening kunnen komen. Hiertoe is het belangrijk dat m.b.t. alle maatschappelijke onderwerpen de feiten op tafel komen en alle onderbouwde meningen en interpretaties hiervan gehoord kunnen worden, zodat eenieder toegang heeft tot alle relevante informatie. Alleen dan kan een eerlijk, open en constructief debat plaatsvinden, waarin tegenstellingen worden geaccepteerd, onderzocht en mogelijk overbrugd en waar mensen door het verkrijgen van begrip voor elkaars meningen weer open staan voor compassie en verbinding!

Missie Uit je QRitisch

Het bieden van een podium voor waar alle meningen geuit- en onderbouwd kunnen worden en waar deze meningen vervolgens bekritiseerd of zelfs geridiculiseerd kunnen worden. Dit alles echter op een respectvolle manier, waarbij niet op de persoon gespeeld wordt en eenieder, die een volwassen debat wil aangaan, zich veilig en uitgenodigd voelt om zijn of haar mening te geven.

Doelstellingen Uit je QRitisch

Het organiseren van:

  • opiniërende lezingen door spraakmakende personen, met ruimte voor vragen en kritiek;
  • debatavonden rondom maatschappelijke thema’s, al dan niet ingeleid door deskundigen en/of een paneldiscussie;
  • reflectiebijeenkomsten, waar d.m.v. theater en andere kunstvormen een spiegel voorgehouden wordt;
  • verbindende bijeenkomsten, separaat of in combinatie met eerdergenoemde bijeenkomsten.

Wij zien dit initiatief echter graag landelijke bekendheid krijgen en wellicht ook navolging krijgen in andere regio’s van ons land.

Het doel is zoveel mogelijk mensen op een persoonlijke manier te voorzien van informatie die onze media niet of te eenzijdig vermelden en tevens bewustmaken van wat er gaande is in de wereld.